Dokumenty: 134

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XIX/206/2012 zmieniająca uchwałę Nr IX/112/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu prowadzenia usług parkingowych. 2012-06-05 15:52:22
Uchwała Nr XIX/205/2012 w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-1. 2012-06-05 15:51:33
Uchwała Nr XIX/204/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/152/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2012-06-05 15:44:07
Uchwała Nr XIX/203/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2012-06-05 15:40:56
Uchwała Nr XIX/202/2012 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2011. 2012-06-05 15:37:46
Uchwała Nr XIX/201/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2011 rok. 2012-06-05 15:34:13
Uchwała Nr XVIII/200/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań programu wieloletniego pn. "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015".. 2012-05-16 14:52:25
Uchwała Nr XVII/199/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/277/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 2012-04-19 12:10:12
Uchwała Nr XVII/198/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2012-04-19 12:07:15
Uchwała Nr XVII/197/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 949 (ul. Łęcka) z drogą powiatową nr 1868K (ul. Kostka Jagiełły i ul. Wypoczynkowa) w m. Zasole”. 2012-04-19 12:03:43
Uchwała Nr XVI/196/2012 w sprawie zmiany uchwał Nr II/22/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2012-04-02 17:47:47
Uchwała Nr XVI/195/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat. 2012-04-02 17:47:35
Uchwała Nr XVI/194/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat. 2012-04-02 17:47:20
Uchwała Nr XVI/193/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/140/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na ternie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2012. 2012-04-02 17:47:09
Uchwała Nr XVI/192/2012 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku”. 2012-04-02 17:46:51
Uchwała Nr XVI/191/2012 w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach. 2012-04-02 17:46:34
Uchwała Nr XVI/190/2012 w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach. 2012-04-02 17:46:19
Uchwała Nr XVI/189/2012 w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu. 2012-04-02 17:46:04
Uchwała Nr XVI/188/2012 w sprawieokreślenia rodzaju zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2012 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2012-04-02 17:45:53
Uchwała Nr XVI/187/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie minimalnych wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym. 2012-04-02 17:45:35

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe