Dokumenty: 119

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr IX/112/2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu prowadzenia usług parkingowych. 2011-09-27 16:50:41
Uchwała Nr IX/111/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń garażowych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu pod potrzeby stacji diagnostycznej. 2011-09-27 16:48:10
Uchwała Nr IX/110/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu dla Oddziału Terenowego Regionalnego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. 2011-09-27 16:45:30
Uchwała Nr IX/109/2011 w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski. 2011-09-27 16:41:47
Uchwała Nr IX/108/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr L/361/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie Oświęcimskim. 2011-09-27 16:28:56
Uchwała Nr IX/107/2011 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg na terenie gminy Chełmek. 2011-09-27 16:19:49
Uchwała Nr IX/106/2011 w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Chełmek. 2011-09-27 16:19:36
Uchwała Nr IX/105/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr V/76/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek". 2011-09-27 16:18:53
Uchwała Nr IX/104/2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na 2012 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2011-09-27 16:05:31
Uchwała Nr IX/103/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/94/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2011 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2011-09-27 16:02:33
Uchwała Nr IX/102/2011 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim na lata 2011 - 2013. 2011-09-27 15:56:33
Uchwała Nr IX/101/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/37/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2011-09-27 15:49:07
Uchwała Nr IX/100/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2011-09-27 15:34:58
Uchwała Nr IX/99/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/84/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 2011-09-27 15:30:30
Uchwała Nr IX/98/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2011-09-27 15:24:18
Uchwała Nr VIII/97/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/37/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2011-09-01 09:18:09
Uchwała Nr VIII/96/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2011-09-01 08:42:56
Uchwała Nr III/46/2011 w sprawie założenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla absolwentów zasadniczej szkoły z 2011-07-20 14:57:55
Uchwała Nr VII/87/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2010 r. 2011-06-27 13:08:13
Uchwała Nr VII/91/2011 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdro 2011-06-27 12:01:04

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe