4'/2011/CKP Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W PROCEDURZE PRZETARGOWEJ

NR 4'/2011/ CKP- "Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego"

W dniu 19 sierpnia 2011 r. w procedurze przetargowej , której stronami są :

Zamawiający : Centrum Kształcenia Praktycznego

                                     ul. St. Leszczyńskiej 8

                                      32-600 Oświęcim

 została wybrana najkorzystniejsza oferta przedsiębiorstwa  :

                             LEMARPOL- Wózki widłowe, Sp. z o.o.

                                    ul. Palczyńska 106 B

                                      01-304 Warszawa

Powyższa oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr 4'/2011/CKP, cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:  88. 560, 00 zł BRUTTO.

Powyższa oferta otrzymał wg oceny przyjętej w SIWZ nr 4'/2011/ CKP- 100 pkt.

2. W procedurze przetargowej została odrzucona oferta : WANDALEX S.A. o/Katowice, ul. Gliwicka 262, 43-197 Mikołów , podstawą odrzucenia powyższej oferty jest art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nie został wykluczony żaden wykonawca.

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wyznacza termin zawarcia umowy na dzień 25 sierpnia 2011 r.

 

Zmiany dokumentu