6'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA .

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym numer 6’/2011/CKP dla zadania pod nazwą “ Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo- dostawczego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ( art. 10 ust.1 oraz art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W trakcie oceny oferenci otrzymali następującą punktację - punktacja za kryterium jest równa punktacji otrzymanej przez każdego z oferentów ogółem.

 

Numer

ofert

 

Nazwa(firma) i adres wykonawcy

 

Ocena punktowa

1

 

BEŁTOWSKI , inż. Wojciech Bełtowski, 30-435 Kraków, ul. Zakopiańska 169 A

 

Cena 85 pkt.

Wielkość zużywanej energii 5 pkt.

Koszt emisji dwutlenku węgla 5 pkt.

Koszt sumaryczny dla wskaźników emisji zanieczyszczeń 5 pkt.

SUMA 100 pkt.

 

 

Po ocenie formalnej i ocenie punktowej ( zgodnie z SIWZ) wybrano jak najkorzystniejszą ofertę firmy:

BEŁTOWSKI , inż. Wojciech Bełtowski, 30-435 Kraków, ul. Zakopiańska 169 A

 

Za kwotę 114 257, 16 PLN

Wykonawca otrzymał 100 pkt na 100 możliwych w trakcie oceny zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ.

 

Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm. ) informuje, że umowa na wykonanie zadania będącego przedmiotem postępowania przetargowego numer 6’/2011/CKP- Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo- dostawczego , zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia( tj. 16 sierpnia 2011 r.) o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem pod numer telefonu 12 264 95 95

Jednocześnie Zawiadamiający informuje, że została odrzucona oferta BESMAREX EXPORT –IMPORT Elżbieta i Marian Biesiada , Sp. jawna , 44-100 Gliwice, ul. Daszyńskiego 208F.

Żaden oferent nie został wykluczony z postępowania przetargowego.

W dniu 16 sierpnia 2011 r. została podpisana umowa nr 6'/2011/CKP na dostawę przedmiotu zamówienia - "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo- dostawczeg" z zachowaniem ponad 5- dniowego terminu od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim oferentim biorącym udział w postępowaniu.

Zmiany dokumentu