4'/2011/CKP UWAGA ZMIANA w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 6 dot. "Dostawy fabrycznie nowego wózka widłowego"

W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 4'/2011/CKP został umieszczony błąd w :

  JEST:

 1. Ocena spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

W celu wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 p.z.p.) Wykonawca powinien wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzenie działalności jest krótszy w tym okresie:

 •  
  • co najmniej 3 dostawami samochodów osobowo- towarowych o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto każda, odpowiadające swoim zakresem i rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie (list referencyjny) dotyczące tych dostaw.

   POWINNO BYĆ:

  •  
   1. Ocena spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

   W celu wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 p.z.p.) Wykonawca powinien wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzenie działalności jest krótszy w tym okresie:

   •  
    • co najmniej 3 dostawami o podobnym charakterze ,o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto każda, odpowiadające swoim zakresem i rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie (list referencyjny) dotyczące tych dostaw.

    Powyższa informacja o zmianie treści SIWZ nr 4'/2011/CKP nie powoduje zmiany tresci ogłoszenia w BZP nr 239874-2011, nie ma zastosowania art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2010, Nr 113, poz. 759 z póżn. zmianami)

  •  

Zmiany dokumentu