8/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT.

 

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 8/2011/CKP

" DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ DODATKOWYCH(POMOCY DYDAKTYCZNYCH) DO UTRZYMANIA ESTETYCZNYCH WARUNKÓW PRACY I NAUKI ZAWODU"

               Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami, dalej P.z.p. ) Centrum Kształcenia Praktycznego , ul. St. Leszczyńskiej 8, 32-600 Oświęcim (zwany dalej Zamawiającym) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2011/CKP pt. „Dostawa fabrycznie nowych urządzeń dodatkowych (pomocy dydaktycznych) do utrzymania estetycznych warunków pracy i nauki zawodu”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, ani odrzuceniu. Zgodnie z pkt. 14 SIWZ nr 8/2011/CKP jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena.

  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 przedsiębiorstwa P.H.U. COMPLEX, 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1 , odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie P.z.p. oraz w SIWZ nr 8/2011/CKP i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

P.H.U. COMPLEX , 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1 za wykonanie przedmiotowego zamówienia

zaproponowało najniższą cenę 49 573,18 zł BRUTTO, a co za tym idzie otrzymała maksymalną ilość punktów (100).

 

Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że umowa na wykonanie zadania będącego przedmiotem postępowania przetargowego nr 8/2011/CKP zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub mailem- tzn. w dniu 18 sierpnia 2011 r.

Jednocześnie Zawiadamiający informuje, że oferta Biuro Handlowe „BAS” 82-300 Elbląg , ul. Królewiecka 195 opiewająca na kwotę -59 651,80 zł BRUTTO przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia publicznego, ogłoszoną w dniu otwarcia ofert( 11.08.2011 o godzinie 09:30)- 55 347,55 zł.

W postępowaniu przetargowym żaden Wykonawca nie został wykluczony, ani żadna oferta nie została odrzucona.

Zmiany dokumentu