4/2011/CKP UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO .

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Nr 4/2011/CKP

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO

 

Zamawiający :

Centrum Kształcenia Praktycznego

ul. St. Leszczyńskiej 8

32-600

 

W dniu 10 sierpnia 2011 r zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pt: "Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego" .

Podstawą unieważnienia jest art. 93 ust. 1 pkt.4 w związku z zaistniała sytuacją na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2010, Nr 113, poz.759 z późn. zm.) .UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2011 r. Wykonawca wybrany podczas przetargu pt." Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego" nr 4/2011/CKP - MTL ASCO Sp.z o.o. , ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice, odstąpił od podpisania umowy. Powodem rezygnacji jest problem z importme przedmiotu zamówienia - wózka widłowego - z Chińskiej Republiki Ludowej do dnia wymaganej realizacji zamówienia 26 .08.2011r.

Zamawiający nie może przedłużyć terminu realizacji zamówienia, ponieważ jest ono realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Działanie 1.1 Poprawa usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego. Termin realizacji powyższego projektu kończy się z dniam 31 sierpnia 2011 r.

Zamawiający nie wykorzystuje uprawnień wynikających z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010, Nr 113, poz.759 z póxn. zm.) wybór oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny- ponieważ zachodzi przesłanka płynąca z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - cena najkorzystniejszej kolejnej oferty (ZEPPELIN POLSKA Sp.z o.o. ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn, Kajetany) przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie możę zwiększyć przeznaczonej kwoty, jest ona ściśle określona w dokumentacji Projektowej środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Powyższe stanowi powód unieważnienia postępowania nr 4/2011/CKP w dniu 10 sierpnia 2011r.

 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PONOWNE OGŁOSZENIE PRZETARGU PT. DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO  W DNIU 10.08.2011 

Zmiany dokumentu