4/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT- "ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO"

Nr sprawy 4/2011/CKP

 

Zamawiający informuje, że w postepowaniu przetargowym numer 4/2011/CKP dla zadania pod nazwą " Zakup fabrycznie nowego wózka widłowego" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ( art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm .) dokonano wyboru najkorzysteniejszej ofert.

W trakcie oceny oferenci otzrymali następującą punktację ( jedynym kryterium była cena) - punktacja za kryterium jest równa punktacji otrzymanej przez każdego z oferentów ogółem.

Nr oferty Nazwa(firma) i adres wykonawcy Ocena punktowa
1

MTL ASCO Sp.z o.o.

ul. Wielowiejska 53

44-120 Pyskowice

100
2

ZEPPELIN POLSKA Sp. z o.o.

ul. Klonowa 10

05-830 Nadarzyn, Kajetany

62,67

 

Po ocenie formalnej i punktowej ( zgodnie z SIWZ) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę :

MTL ASCO Sp. z o.o.

ul. Wielowiejska 53

44-120 Pyskowice

Za kwotę 72 802,47 PLN brutto.

Wykonawca otrzymał 100 punktów na 100 możliwych.

 

Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt.2 P.z.p. informuje, że umowa na wykonanie zadania będącego przedmiotem postepowania przetargowego numer 4/2011/CKP zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub mailem.

Jednocześnie Zawiadamiający informuje, że żadna oferta nie została odrzucona oraz żaden oferent nie został wykluczony z postępowania.

 

Zmiany dokumentu