5/2011/CKP INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM - "DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TRENINGOWEGO DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH, TESTÓW, BADAŃ I POMIARÓW"

Nr sprawy 5/2011/CKP

Zamawiający informuje, że w postepowaniu przetargowym numer 5/2011/CKP dla zadania pod nazwą " "Dostawa fabrycznie nowego samochodu treningowegon do celów dydaktycznych, testów, badań i pomiarów", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego( art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W trakcie oceny oferent otrzymał następującą punktację - punktacja za kryterium jest równa punktacji otrzymajnej przez każdego z oferentów ogółem ( w tym przypadku jednego oferenta)

Po ocenie formalnej i punktowej wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

CITROEN , DIMOT Sp. j.

S. Grabowski, B. Grabowski

ul. Beskidzka 158

32-600 Oświęcim, Grojec

z otrzymaną punktacją oferty:

1. Cena                                                                                                                    uzyskano         85/85 pkt

2. Wielkość zużywanej energii                                                                      uzyskano           5/5 pkt

3. Koszt emisji dwutlenku węgla                                                                  uzyskano         5/5 pkt

4. Koszt sumaryczny dla wskaźników emicji zanieczyszczeń.         uzyskano          5/5 pkt

Łacznie 100/100 pkt.

Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że umowa na wykonanie zadania będącego przedmiotem postępowania przetargowego numer 5/2011/CKP zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofert faksem lub mailem. Przy czym, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego - nr 5/2011/CKP przed upływem powyższego terminu, gdyż w trybie przetargu nieograniczoengo złożono tylko jedną ofertę.

Jednocześnie Zawiadamiający informuje, że żadna oferta nie została odrzucona oraz żaden oferent nie został wykluczony z postępowania.

Zmiany dokumentu