7/2011/CKP UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA -PRZETARG NIEOGRANICZONY -DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI BUDOWLANEJ.

nr sprawy 7/2011/CKP

Dot. Dostawy wyposażenia pracowni budowlanej.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym i po weryfikacji zgodności przedstawionych ofert ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stwierdził iż:

I. OFERTY PODLEGAJĄCE ODRZUCENIU.

Ofert podlagające odrzuceniu na mocy art. 89 ust 2 P.z.p. ( treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia):

1. MaGoPol A. Gogacz , 26-600 Radom, ul. Witosa 67- w treści oferty przetargowej w Załączniku nr 12- Formularz cenowy -Narzędzia, została pominięta wymagana pozycja nr 23- Tablica suchościeralna, co stanowi istotną różnicę treści złożonej oferty w porównaniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 7/2011/CKP.

2. Z.U.H. "ELKOT" K. Kotkowski, 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 71 - Do oferty nie dołączono wymaganego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -Załącznika nr 12- Formularz cenowy- Narzędzia. Tym samym oferta przetargowa została złożona jako oferta częściowa- zadanie I urządzenia ( wg strony 1 formularza cenowego), taka forma złożenia oferty częściowej jest wykluczona na podstawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia"- Dostawa wyposażenia pracowni budowlanej" nr 7/2011/CKP- pkt. 1.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Powyższe uzasadnienie prawne i fizyczne stanowi podstawę do odrzucenia ofert nr 1 i 2 z postępowania przetargowego " Dostawa wyposażenia pracowni budowlanej" nr 7/2011/CKP.

II. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 P.z.p.

Zamawiający po weryfikacji ofert niepodlegających odrzuceniu w postępowaniu przetargowym stwierdził, iż cena najkorzystniejszej ofert przewyższa kwotę , którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, przy czym Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Powyższe stanowi powód unieważnienia postępowania przetargowego nr 7/2011/CKP.

Jednocześnie Zamawiający informuje , że w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.

 

Zmiany dokumentu