DPS - Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku
Numer ogłoszenia w BZP: 157755 - 2011; data zamieszczenia: 06.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku , ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, woj. małopolskie, tel. 0-33 8464404, faks 0-33 8461349.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w II półroczu 2011. Zamówienie podzielone jest na 10 części (zadań)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-    Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.
    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-    Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.
    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-    Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.
    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-    Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.
    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-    Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wskazanie części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcy, lub oświadczenie, że całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi.

2. W przypadku składania oferty przez konsorcjum - pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.oswiecim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku ul. Księżnej Ogińskiej 2 32-661 Bobrek.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, 32-661 Bobrek, ul. Księżnej Ogińskiej 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Różne produkty spożywcze.
    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 1 raz w tygodniu. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia wg ilości i zamawianego asortymentu zawiera załącznik Nr 4 do SIWZ.
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-6.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso wołowe i wieprzowina.
    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 2 raz w tygodniu. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia wg ilości i zamawianego asortymentu zawiera załącznik Nr 4 do SIWZ.
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.10.00-9, 15.11.30.00-3.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Drób i podroby.
    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 2 raz w tygodniu. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia wg ilości i zamawianego asortymentu zawiera załącznik Nr 4 do SIWZ.
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6, 15.11.40.00-0.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Produkty wędliniarskie.
    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 2 raz w tygodniu. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia wg ilości i zamawianego asortymentu zawiera załącznik Nr 4 do SIWZ.
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.20-2.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Ryby przetworzone i konserwowane.
    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa według potrzeb. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia wg ilości i zamawianego asortymentu zawiera załącznik Nr 4 do SIWZ.
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-0.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Warzywa i owoce mrożone.
    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa według potrzeb. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia wg ilości i zamawianego asortymentu zawiera załącznik Nr 4 do SIWZ.
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Produkty mleczarskie.
    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa codzienna. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia wg ilości i zamawianego asortymentu zawiera załącznik Nr 4 do SIWZ.
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.
    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa codzienna. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia wg ilości i zamawianego asortymentu zawiera załącznik Nr 4 do SIWZ.
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Jaja.
    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 1 raz w tygodniu. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia wg ilości i zamawianego asortymentu zawiera załącznik Nr 4 do SIWZ.
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Warzywa i owoce.
    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 3 razy w tygodniu. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia wg ilości i zamawianego asortymentu zawiera załącznik Nr 4 do SIWZ.
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Zmiany dokumentu