Obwieszczenia dotyczące projektowanych robót geologicznych - KWK Przeciszów

Starosta Oświęcimski, za pośrednictwem geologa powiatowego, działając na podstawie art. 61 § 1, § 3, § 4, art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 41 ust.3, art. 80 ust. 1, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 196.) zawiadamia, że w dniu  8 kwietnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich sporządzonego na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych – zakładów górniczych zabudowy powierzchni nowej kopalni węgla kamiennego Przeciszów – obszar zabudowy północ.

Projekt zakłada wykonanie 87 otworów wiertniczych, o głębokości od 6,0 – 22,0 m p. p. t.

Projektowane roboty geologiczno – inżynierskie realizowane będą na dz. ew. nr 2156/1, 2156/2, 2160, 2161, 2165, 2166, 2167, 2170, 2175, 2196, 2187, 503, 2200, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2218, 2229/1, 2280, 2223. 2224, 22225, 2226, 2227, 2228, 2229/3, 2229/4, 2230, 2234, 2237, 2238, 2240, 2241, 2242, 2243, 2245, 2247, 2250, 2255, 2150, 2173, 2176, 2179, 2180 obręb Przeciszów.

Wniosek w przedmiotowym zakresie został złożony w dniu 8.04.2015 r. przez Pana Tomasza Pelczara, pełnomocnika inwestora, KOPEX-EX COAL sp. z o. o. ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice.

Projekt dołączony do wniosku znajduje się do wglądu w siedzibie organu, w Wydziale Ochrony Środowiska.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w terminie do 
14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 


 

Starosta Oświęcimski, za pośrednictwem geologa powiatowego, działając na podstawie art. 9, art. 41.ust. 3, art. 80 ust. 5 w związku z art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 196) informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2015 r. zwrócił się do Wójta Gminy Przeciszów 
o zaopiniowanie, załączonego do pisma „Projektu robót geologicznych”, 
sporządzonego dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych – zakładów górniczych zabudowy powierzchni nowej kopalni węgla kamiennego Przeciszów – obszar zabudowy północ.

Projektowane roboty geologiczno – inżynierskie realizowane będą na dz. ew. nr 2156/1, 2156/2, 2160, 2161, 2165, 2166, 2167, 2170, 2175, 2196, 2187, 503, 2200, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2218, 2229/1, 2280, 2223. 2224, 22225, 2226, 2227, 2228, 2229/3, 2229/4, 2230, 2234, 2237, 2238, 2240, 2241, 2242, 2243, 2245, 2247, 2250, 2255, 2150, 2173, 2176, 2179, 2180 obręb Przeciszów.

            Wniosek o zatwierdzenie tego projektu został złożony przez Pana Tomasza Pelczar, pełnomocnika inwestora- spółki KOPEX-EX-COAL sp. z o. o.,  ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice, w dniu 08.04.2015 r.

Po zaopiniowaniu tego projektu organ administracji geologicznej wyda stosowną decyzję.

 

Adres do korespondencji:

Starosta Oświęcimski, Małgorzata Sikora - Geolog Powiatowy, ul. Wyspiańskiego 10, 32 – 602 Oświęcim;

siedziba wydziału: ul. Wyspiańskiego 10, p. I pokój nr 123;

Nr FAX:               033 - 844  – 97 - 10

Nr telefonu:       033 – 844 – 97 – 09 do 12

adres e – mailsrodowisko@powiat.oswiecim.pl

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe