SBM - Szkolenie z programu Corel Draw

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul .Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

 

realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

 

ZAPRASZA

do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:

Wyłonienie realizatora „Szkolenia z obsługi programu Corel Draw (poziom podstawowy)”
w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:

a)      Ma być złożona w formie: papierowej lub elektronicznej (e-mail: modernizacja.ksztalcenia@powiat.oswiecim.pl) lub fax: (33)844-96-19

b)      Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)      Ma być opisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

d)     Ma obejmować całe zamówienie.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie „Szkolenia z obsługi programu Corel Draw (poziom podstawowy)” w formie wykładów oraz zajęć praktycznych  dla 30 osób - uczniów Powiatowego Zespołu Nr 2  Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych w Oświęcimiu (10 osób), Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych
|i Ogólnokształcących w Oświęcimiu (10 osób) oraz Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach (10 osób).

szczegóły w załącznikach

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe