SBM - staż wizyta zawodoznawcza dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul .Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

 realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

  ZAPRASZA

do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:

Zorganizowanie stażu – wizyty zawodoznawczej dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach realizowanej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:

a)      Ma być złożona w formie: papierowej, fax (33)844-96-19 lub pocztą elektroniczną (e-mail: modernizacja.ksztalcenia@powiat.oswiecim.pl)

b)      Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)      Ma być opisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

d)      Ma obejmować całe zamówienie.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:  Zorganizowanie  stażu – wizyty zawodoznawczej dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach - klasy o profilu technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Liczba uczestników: 46 uczniów oraz  4 opiekunów.

 

szczegóły w załacznikach

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe