DPS Bobrek: Dostawa mięsa wołowego i wieprzowiny dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bobrek, dnia 10.01.2013 r.

Znak: DPS.250.3.2013

 

INFORACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

W przetargu nieograniczonym pn. Dostawa mięsa wołowego i wieprzowiny dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku
Numer ogłoszenia w BZP: 529540 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 oraz art. 93 ust. 3 Dom Pomocy Społecznej w Bobrku informuje:

 

W przetargu nieograniczonym została złożona jedna oferta. Ofertę złożył  Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Oddział w Warszawie CM MAKTON, 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 25. Cena brutto oferty 12661,35 zł.

Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona. Wyżej wymieniona oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymując 100 pkt w jedynym kryterium wyboru ofert jakim była cena.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1. ustawy.

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe