DPS Bobrek: Dostawa samochodu (mikrobusa) 9–cio miejscowego służącego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku – szt. 1

Znak:DPS.250.6.2012                                                                                                                      Bobrek, dnia 05.12.2012 r.

 

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.

 

Dostawa samochodu (mikrobusa) 9-cio miejscowego służącego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - szt. 1

Numer ogłoszenia w BZP: 482864 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012 

 W związku z otrzymaniem pytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Dom Pomocy Społecznej w Bobrku działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) wyjaśnia:

 Pytanie 

 W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza samochód:

 - w kolorze metalizowanym,

- bez poduszki powietrznej pasażera?

 Odpowiedź na pytanie

 - Zamawiający dopuszcza samochód w kolorze metalizowanym.

 Wobec powyższego kolor może być metalizowany lub niemetalizowany.

 - Zamawiający nie dopuszcza samochodu bez poduszki powietrznej pasażera.

 W związku z powyższym, zgodnie z siwz Zamawiający wymaga poduszki powietrznej dla kierowcy i pasażera (przód) – w zależności od ilości przednich foteli.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ oraz modyfikacje stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia, nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

 

 

Bobrek: Dostawa samochodu (mikrobusa) 9-cio miejscowego służącego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - szt. 1
 

Numer ogłoszenia w BZP: 482864 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku , ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, woj. małopolskie, tel. 0-33 8464404, faks 0-33 8461349.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu (mikrobusa) 9-cio miejscowego służącego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - szt. 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa samochodu (mikrobusa) 9-cio miejscowego służącego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - szt. 1. Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, zawierający dane techniczne i wyposażenie samochodu został zawarty w załączniku A do niniejszej SIWZ. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 1. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji, jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2003 Nr 32 póz. 262 ze zm.) bez jakichkolwiek odstępstw. 2. Samochód zaoferowany przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2012 roku, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. 3. Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie naszego kraju. 4. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać Zamawiającemu kartę pojazdu, aktualne świadectwo homologacji, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi w języku polskim, 2 komplety kluczyków oraz wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu. 5. Odbiór samochodu nastąpi w miejscu wskazanym przez Wykonawcę - zaakceptowanym przez Zamawiającego, znajdującym się najbliżej siedziby Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest wymienić samochód, który nie spełni warunków odbioru na nowy, wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia o wadach, które może nastąpić w terminie do 1 miesiąca od daty odbioru samochodu. Koszt wymiany pokrywa Wykonawca. Z czynności odbioru samochodu wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy protokół odbioru. 7. Zamawiający wymaga, aby samochód objęty były gwarancją na okres: - gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne (zwana dalej gwarancją mechaniczną) - min. 2 lata, - gwarancja na perforację elementów nadwozia min. 10 lat, - gwarancja na powłokę lakierniczą min. 3 lata.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub notarialnie poświadczoną kopię, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika [wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum)]; - foldery (fotografie) oferowanych samochodów; opis zabudowy wraz ze schematem rozmieszczenia foteli i wózka inwalidzkiego; certyfikaty na zastosowane materiały i wyposażenie, w tym do przewozu osób niepełnosprawnych; certyfikaty na pasy bezpieczeństwa; - charakterystykę oferowanego samochodu (wyposażenie, parametry techniczne)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/kategoria2/3
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku (sekretariat), ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, 32-661 Bobrek, ul. Księżnej Ogińskiej 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe