SZP.272.44.2012 ,,Dostawa kostki brukowej dla zadania ”Przebudowa ul. Obozowej”” (z dnia 22 listopada 2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

UWAGA:  ZAMIESZCZONO INFORMACJE - TREŚĆ ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ (w dniu 27.11.2012r.) - szczegóły w załączniku.

Równoczesnie informujemy, iż termin skladania ofert nie ulega zmianie (obowiązujący termin: 30.11.2012r. do godziny 10:00).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe