DPS Bobrek: Remont pomieszczeń w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

DPS.250.2.2012                                                                                                       Bobrek, dnia 16.11.2012 r.

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.

 Remont pomieszczeń w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Nr ogłoszenia w BZP: 234959-2012; data zamieszczenia 07.11.2012 r.

 

W związku z otrzymaniem pytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Dom Pomocy Społecznej w Bobrku działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) uprzejmie wyjaśnia:

 

Pytanie:

Proszę o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego niejasności w przedmiarze robót: Hostel – roboty remontowe:

- element 4 poz. 26,

- element 5 poz. 42,

co ma wchodzić w zakres w/w robót, co ma obejmować modernizacja instalacji wod-kan?

 

Odpowiedź na pytanie:

Roboty remontowe dotyczą istniejących łazienek. W związku z tym, że remontowane łazienki do czasu remontu muszą funkcjonować w sposób zapewniający normalne i bezpieczne korzystanie z nich, nie sposób określić dokładnie, bez wykonania odpowiednich rozkuć, jaki jest stan instalacji wod-kan. Dokładny ogląd stanu instalacji będzie możliwy dopiero po wykonaniu robót rozbiórkowych.

W związku z powyższym, w wariancie pesymistycznym, należy założyć, że będzie konieczna wymiana całej instalacji      w remontowanych pomieszczeniach wraz z podłączeniem do najbliższych, istniejących pionów odpowiednio wodnych    i kanalizacyjnych.

 Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ  stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia, nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

 

 

Remont pomieszczeń w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Numer ogłoszenia w BZP: 234959 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku , ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, woj. małopolskie, tel. 0-33 8464404, faks 0-33 8461349.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Remont pomieszczeń w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. W zakres robót wchodzą: remont łazienek oraz malowanie korytarzy i pom. kuchennego w Hostelu przy ul. Dębowej 23 oraz malowanie pomieszczenia kuchni, części korytarza parteru oraz korytarzy i pomieszczenia dziennego pobytu na II piętrze budynku B przy ul. Księżnej Ogińskiej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na wykonanie dalszego etapu remontu pomieszczeń mieszkalnych w budynkach DPS w Bobrku zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na robotach tego samego rodzaju. Zamówienie uzupełniające będzie zależne od możliwości finansowych Zamawiającego, a ich wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art.22 ust 1 ustawy PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art.22 ust 1 ustawy PZP oraz przedstawi wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wymaga się wykonania, co najmniej dwóch robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej o wartości powyżej 100 000 zł brutto oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie np. referencjami od inwestora lub protokołem odbioru końcowego wykonanych robót.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art.22 ust 1 ustawy PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art.22 ust 1 ustawy PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art.22 ust 1 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykaz podwykonawców, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie, że zamówienie zostanie wykonane w całości siłami własnymi. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć stosowny dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika, należy złożyć - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/kategoria2/3
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku ul. Księżnej Ogińskiej 2 32-661 Bobrek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Dziennik podawczy w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, 32-661 Bobrek, ul. Księżnej Ogińskiej 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe