SZP.272.37.2012 ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n. „Moje Boisko – Orlik 2012 przy PZ Nr 1” (z dnia 18 września 2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe