SZP.272.29.2012 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (z dnia 6 sierpnia 2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe