Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Iwona Siuta 2020-02-11 drukuj

W dniu 18 grudnia 2019 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.160.2019.DS, dotyczące rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej śr/c fi63 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego przy ul. Paździory w Zaborzu; lokalizacja inwestycji - działki o numerach ewidencyjnych: 240/4 i 506/3, ul. Paździory (jednostka ewidencyjna: 121301_1  Oświęcim - miasto; Obręb: Nr 0003, Stare Stawy) oraz o działki o numerach ewidencyjnych: 342/167, 342/168, 342/172, 342/155, ul. Paździory (jednostka ewidencyjna: 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski; Obręb: Nr 0014, Zaborze).

W dniu 31 grudnia 2019 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o., 33-100 Tarnów, ul. W. Bandrowskiego 16 z dnia 18 grudnia 2019 r., dotyczącego rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej śr/c fi63 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego przy ul. Paździory w Zaborzu; lokalizacja inwestycji - działki o numerach ewidencyjnych: 240/4 i 506/3, ul. Paździory (jednostka ewidencyjna: 121301_1  Oświęcim - miasto; Obręb: Nr 0003, Stare Stawy) oraz o działki o numerach ewidencyjnych: 342/167, 342/168, 342/172, 342/155, ul. Paździory (jednostka ewidencyjna: 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski; Obręb: Nr 0014, Zaborze).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe