Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2019 r. znak: KR.ZUZ.2.421.1087.2018

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2019 r. znak: KR.ZUZ.2.421.1087.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Szymona Józefowskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły nowych obiektów budowlanych tj. linii energetycznej kablowej SN 15kV 3xXUHAKXS 120 mm2, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, kablowego przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4 kV z urządzeniami towarzyszącymi, przekroczenie kanalizacją kablową pod dnem cieków bez nazwy w miejscowości Oświęcim w związku z realizacją zadania pn.: „Oświęcim ul. Nadwiślańska, budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z liniami SN i nN, przyłączenie zakładu produkcyjnego – projekt budowlano-wykonawczy”. 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe