Konkurs 13.12.2011 r.


OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Zarząd Powiatu ogłasza w dniu 13.12.2011 r.

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w dziedzinie:

Upowszechnianie kultury fizycznej

Wysokość środków przeznaczonych na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym m.in.:
-  realizację procesu szkolenia sportowego,
- organizację programu zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych na terenie powiatu oświęcimskiego,
- organizację eliminacji wojewódzkich i centralnych zawodów sportowych kierowanych do dzieci i młodzieży,
- uczestnictwo w rozgrywkach sportowych poza powiatem,
- organizację pojedynczych imprez sportowych.

- 110 000,00

 

Termin składania ofert:  16.01.2012 r.Szczegółowe informacje w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pod nr 033 844 97 14, na stronie: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.Kwoty przeznaczone na dotacje są określone na podstawie projektu budżetu powiatu oświęcimskiego na 2012 r. Ostateczne kwoty mogą zostać zmienione po uchwaleniu przez Radę Powiatu w Oświęcimiu budżetu na 2012 rok.

 

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Wszystkie imprezy powinny mieć charakter ogólno powiatowy, powinny promować działalność klubów sportowych z terenu powiatu oświęcimskiego.
Zadania powinny popularyzować zdrowy i sportowy tryb życia, doskonalić uzdolnienia i sprawność fizyczną, kształtować harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Organizacja przystępująca do konkursu w ramach tego zadania powinna posiadać łatwy dostęp do obiektów sportowych na terenie całego powiatu.

 

TERMINY:

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 22 grudnia 2012r.


ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do 16.01.2012 r. na adres (decyduje data wpływu):


Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

„Wzór opisu koperty”

Nazwa organizacji  

 

„II KONKURS OFERT 2012”

Nazwa zadania

 

3. Wzory ofert do otwartego konkursu ofert znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy:

Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu - nr telefonu  33 844-97-14, 33844-97-15
Jerzy Chrząszcz, Barbara Leszczyńska, Joanna Błazenek

4. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Uwaga!
W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.
W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.
5. Fakt złożenia wniosku nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.
6. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, złożone w zamkniętej kopercie.
2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni od dnia dostarczenia powiadomienia pisemnego.
4. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
5. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji formalnej w przypadku, gdy oferta zostanie zweryfikowana negatywnie.
6. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią Zarządowi Powiatu.
7. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
9. Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zaktualizowanej części oferty, w terminie 5 dni od dnia powiadomienia.
10. Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji.
11. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
12. Dla uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 
13. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
14. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
15. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie w zakresie terminów imprez, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.
16. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w kosztorysie pomiędzy poszczególnymi wydatkami:
 do 10% ogólnej kwoty dotacji
 powyżej 10% ogólnej kwoty dotacji pod warunkiem uprzedniej zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.


Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.    kryterium                        punkty
1.    Doświadczenie w realizacji podobnych zadań        0-4
2.    Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie    0-4
3.    Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych    0-4
4.    Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania        0-4
Informacja o realizowanych w roku w 2011 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:


Rodzaj zadania    ogółem    Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu    170.000,00   
170.000,00


Informacja o realizowanych w roku w 2010 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:


Rodzaj zadania    ogółem    Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu    145.915,00   
145.915,00

 


Załączniki:
Oferta realizacji zadania publicznego.
Wzór umowy.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe