Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 7 stycznia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.53.2018.MT o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, działającego poprzez pełnomocnika Panią Martę Wojteczek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie do wód powierzchniowych wód opadowych i roztopowych

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 7 stycznia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.53.2018.MT o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, działającego poprzez pełnomocnika Panią Martę Wojteczek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie do wód powierzchniowych wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Zasole, jedn. ewidencyjna Brzeszcze obszar wiejski na działkach nr:  1326/3, 1328/8, 2028/5, 2028/4 i 2038 oraz w obrębie ewidencyjnym Łęki, jedn. ewiden. Kęty na działkach nr: 663/1, 663/3, 663/4, 660, 659, ½, 2, 663/5, 8/4 i 3 a w szczególności na:

1)      rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 13+361 rzeki Soły, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 949 w jej km 1+346,43, na rzece Soła.

2)      rozbiórkę i budowę nowego przepustu drogowego w km 1+560,39 DW 949 odc. 50.

3)      przebudowę przepustu drogowego w km 1+200,3 DW 949 odc. 50.

4)      przebudowę przepustu drogowego w km 1+107,42 DW 949 odc. 50.

5)      wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej i odprowadzanie do rzeki Soły wód opadowych i roztopowych z obiektu mostowego orac fragmentów przebudowywanej drogi i terenów przynależnych.

6)      wykonanie rowów na długości przebudowywanego odcinka DW 949.

7)      prowadzenie uzbrojenia terenu pod korytem rzeki przewiertem sterowanym.

8)      lokalizację obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Soły.

Urządzenia wodne planowane są w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949 odc050 od km 1+002,53 do km 1+755,93 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami oraz urządzeniami budowlanymi w m. Zasole, gm. Brzeszcze: m. Łeki, gm. Kęty; powiat oświęcimski, województwo małopolskie.

 

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe