Gmina Oświęcim

W dniu 21.12.2018 r. Inwestor Gmina Oświęcim złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB..6743.1.82.2018 dotyczące budowy sieci oświetleniowej 0,23KV typu YAKXS4x25 długości 333 m w ramach oświetlenia ulicy Swietlicowej w Pławach na działkach o numerach ewidencyjnych 353, 448, 355/17, 355/32, 355/22, 355/23, 355/24, 355/25, 355/11.

Informuję, iż tutejszy organ  Administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 21.12.2018 r.  o symbolu WAB.6743.1.82.2018 dotyczącego budowy sieci oświetleniowej długości 333 m w ramach oświetlenia  ul. Świetlicowej w Pławach, gdyż w dniu 28.01.2019 r. upłynął termin, októrym mowa w art.30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe