Informacja z dnia 4 grudnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.33.2018.MD o wszczęciu, na wniosek Pani Barbary Janik i Pana Marcina Janika, działających przez pełnomocnika Pana Tomasza Marek, postępowania w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działkach o nr 517/23, 517/21, 517/9 w m. Laskowa, w gminie Zator.

Informacja z dnia 4 grudnia 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.33.2018.MD o wszczęciu, na wniosek Pani Barbary Janik i Pana Marcina Janika, działających przez pełnomocnika Pana Tomasza Marek, postępowania w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działkach o nr 517/23, 517/21, 517/9 w m. Laskowa, w gminie Zator.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe