SZP.272.30.2018 Roboty budowlane w budynku Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach przy ul. Żwirki i Wigury 27a w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno – elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty muszą byż złożone w siedzibie zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. St. Wyspiańskiego 10, Dziennik Podawczy - pok. 12 (parter), w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiającego przy ul. St. Wyspiańskiego 10 w Oświęcimiu, pok. Nr 120 - I piętro, w dniu 14 stycznia 2019 r., o godzinie 11:30.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe