Konkurs 05.12.2011 r.


OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Zarząd Powiatu ogłasza w dniu 5 grudnia 2011 r.

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinach:


I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu          

A. Wysokość środków przeznaczonych na realizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie hokeja na lodzie - 35 000,00

B. Wysokość środków przeznaczonych na realizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie pływania - 35 000,00

   
II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  

wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z budżetu powiatu w formie dotacji - 10.000,00 zł

Kwoty przeznaczone na dotacje są określone na podstawie projektu budżetu powiatu oświęcimskiego na 2012 r. Ostateczne kwoty mogą zostać zmienione po uchwaleniu przez Radę Powiatu w Oświęcimiu budżetu na 2012 rok.


Termin składania ofert:  do 27 grudnia 2011 r.Szczegółowe informacje w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pod nr 033 844 97 14, na stronie: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
CELE I RODZAJ ZADAŃ:

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zadanie powinno być skierowane głównie do dzieci i młodzieży i powinno być realizowane poprzez:
-  realizację procesu szkolenia sportowego,

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zadania powinny popularyzować zdrowy i sportowy tryb życia, doskonalić uzdolnienia i sprawność fizyczną, kształtować harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Organizacja przystępująca do konkursu w ramach tego zadania powinna posiadać łatwy dostęp do obiektów sportowych na terenie całego powiatu.


II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

a. Organizacja imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw.
b. Promocja dorobku artystów z terenu powiatu oświęcimskiego.
c. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami znajdującymi się na terenie powiatu.
d. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Wszystkie imprezy powinny być skierowane w szczególności do mieszkańców powiatu oświęcimskiego.

Zadanie powinno:
a.
- upowszechniać dziedzictwo kulturowe powiatu oświęcimskiego

b.
- przyczyniać się do rozwoju twórczości artystów profesjonalnych i amatorów,
- promować dorobek artystów z terenu powiatu w kraju i za granicą

c.
- stwarzać warunki do realizacji działań oraz podejmować działania, których celem jest ochrona zabytków i opieka nad zabytkami znajdującymi się na terenie powiatu  oświęcimskiego

d.
-  mieć charakter edukacyjny, poprzez skierowanie go do młodzieży
- odnosić się do wydarzeń historycznych o charakterze narodowym,  obywatelskim lub kulturalnym
-  promować tradycję Ziemi OświęcimskiejTERMINY:

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 22 grudnia 2012r.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:


1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do 27.12.2011 r. na adres (decyduje data wpływu):


Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim


Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 

„Wzór opisu koperty”

 

Nazwa organizacji

„KONKURS OFERT 2012”

nazwa zadania

dziedzina - I (A, B)
lub II

 

3. Wzory ofert do otwartego konkursu ofert znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy:

Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu - nr telefonu  33 844-97-14, 33844-97-15
Jerzy Chrząszcz, Barbara Leszczyńska, Joanna Błazenek

4. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Uwaga!
W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.
W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.

5. Fakt złożenia wniosku nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.
6. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, złożone w zamkniętej kopercie.
2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni od dnia dostarczenia powiadomienia pisemnego.
4. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
5. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji formalnej w przypadku, gdy oferta zostanie zweryfikowana negatywnie.
6. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią Zarządowi Powiatu.
7. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
9. Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zaktualizowanej części oferty, w terminie 5 dni od dnia powiadomienia.
10. Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji.
11. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
12. Dla uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 
13. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
14. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
15. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie w zakresie terminów imprez, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.
16. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w kosztorysie pomiędzy poszczególnymi wydatkami:
 do 10% ogólnej kwoty dotacji
 powyżej 10% ogólnej kwoty dotacji pod warunkiem uprzedniej zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.


Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.                     kryterium                                                                                                     punkty
1.    Doświadczenie w realizacji podobnych zadań                                                       0-4
2.    Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie     0-4
3.    Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych                             0-4
4.    Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania                                                         0-4


Informacja o realizowanych w roku w 2011 zadaniach publicznych
tego samego rodzaju:


Rodzaj zadania    ogółem        Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu    170.000,00    170.000,00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji    7.000,00    7.000,00

Informacja o realizowanych w roku w 2010 zadaniach publicznych
tego samego rodzaju:


Rodzaj zadania    ogółem    Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu    145.915,00    145.915,00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji    8.100,00    8.100,00
 
Załączniki:
Oferta realizacji zadania publicznego.
Wzór umowy.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe