SZP.272.28.2018 Roboty budowlane w budynku Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 39 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe