Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego w sprawie korekty wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na inwestycję drogową

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2018 r. Pan Jarosław Saternus reprezentujący firmę DROCAD Sp. z o.o., z siedzibą 43-100 Tychy, ul. Katowicka 202 – działający w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2 (pełnomocnictwo z dnia 31 marca 2017r.), dokonał korekty wniosku z dnia 30 sierpnia 2017 r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:  „Budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu od km 0+000,65 do km 1+362,30”, poprzez korektę w szczególności zakresu inwestycji na zakres obejmujący: „Rozbudowę istniejącego odcinka drogi gminnej nr 510763K (ul. Krasińskiego), od km 0+000,00 do km 0+107,19 wraz z budową nowej drogi (przedłużenie ul. Krasińskiego) od km 0+107,19 do km 1+362,30 wraz z rozbudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi, budową i rozbudową zjazdów oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w mieście Oświęcim, realizowana w ramach zadania pod nazwą: „Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu”, oraz związaną z tym korektą dziełek, na których zlokalizowana będzie inwestycja i ich oznaczeń.

W związku z powyższym koniecznym jest powtórne zawiadomienie o toczącym się postepowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej uwzględniające wyżej wymienione zmiany to jest:  projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na terenie miasta Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano nr działki przed podziałem)  jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:1238/106, 1238/347 (1238/181), 1238/344 (1238/304), 1238/341 (1238/275), 1238/274, 1238/338 (1238/57), 1238/321 (1238/63), 1238/324 (1238/64), 1238/327 (1238/65), 1238/330 (1238/7), 1231/9 (1231/8), 1213/19 (1213/15), 1213/22( 1213/18), 1216/31(1216/27), 1216/34 (1216/30), 1170/19 (1170/15), 1170/22 (1170/18), 1168/14 (1168/6), 1165/19 (1165/18), 1083/25 (1083/21), 1084/5 (1084/4), 1084/9 (1084/1), 1071/13 (1071/2), 2007/41 (2007/27), 1069/111 (1069/84), 1069/113 (1069/85),  1069/33, 1069/65, 1069/70, 1069/56, 1072/13 (1072/10), 1069/51, 1069/54, 1069/92, 1072/3, 1072/2, 1069/64, 1036/9, 1027/12, 1030/5, 1006/12, 1007/17, 1007/30 (1007/21), 2007/26, 2007/25, 965/2, 2007/36, 965/6 (965/3), 966/2 (966/1), 960/3 (960/2), 935/3 (935/2), 933/3 (933/2), 912/11 (912/8), 912/9 (912/7), 911/4 (911/1), 909/18 (909/3), 909/16, 909/15, 909/14, 909/20 (909/17), 2022/9 (2022/6), 2021/10 (2021/6), 738/18, 758/7, 741/6 (741/4), 746/13 (746/8), 746/15 (746/11), 727/46 (727/33), 727/48 (727/36), 727/44 (727/31), 721/41, 721/39, 720/47, 721/46 (721/26), 721/34 (721/25), 721/43 (721/16), 720/8, 720/53 (720/5), 721/44 (721/16), 2020/94, 723/38 (723/33), 723/39 (723/33), 723/35 (723/32), 723/36 (723/32), 2026/50 (2026/2), 2026/51 (2026/2), 
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek rozbudowy innych dróg publicznych (budowa skrzyżowań) , na niżej wymienionych działkach: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki która powstała w wyniku zatwierdzenia  podziału, w nawiasie podano nr działki przed podziałem) Droga powiatowa nr 1893K ul. Wysokie Brzegijednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:1071/15 (1071/8), 1071/12 (1071/2), 1071/3, 1070/7 (1070/2), 1070/10 (1070/1), 1779/17 (1779/16), 2007/40 (2007/27), 1072/12 (1072/10), 1069/110 (1069/84),- na części dziełek: 1069/31, 1069/32,Droga powiatowa nr 1894K ul. Szpitalnajednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:908/31 (908/28), 2024/1 (2024), 2022/8 (2022/6), 2021/9 (2021/6), 
c) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy i przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano nr działki przed podziałem) jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:935/4 (935/2), 1777/1, 1769/2, 
d) w wyznaczonym terenie, niezbędnym dla realizacji inwestycji – w terenie wód płynących, na częściach niżej wymienionych działek: jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:721/17,   788/2, 787/13, 789/5, 721/18,
e) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy urządzeń wodnych na częściach niżej wymienionych działek:jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:721/18, 787/13, 788/2, 789/5, 
f) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy i przebudowy zjazdów na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano nr działki przed podziałem) jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:2026/52 (2026/2), 723/37 (723/32), 721/45 (721/16), 720/54 (720/5), 720/46, 967/12, 1007/32 (1007/21),  1007/25, 1238/343 (1238/275), 1238/346 (1238/304), 
g) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek i termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano nr działki przed podziałem)jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:2007/35, 723/37 (723/32), 
h) w wyznaczonych terenach, niezbędnych dla realizacji inwestycji, na których będzie dokonana przebudowa ogrodzeń na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano nr działki przed podziałem)jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:723/37 (723/32), 720/46, 909/21 (909/17), 911/5 (911/3), 912/10 (912/7), 912/12 (912/8), 933/4 (933/2), 935/4 (935/2), 960/4 (960/2), 1070/9 (1070/2), 1084/11 (1084/1), 1083/26 (1083/21), 1083/27 (1083/21), 1165/20 (1165/18), 1165/21 (1165/18), 1238/323 (1238/63), 1238/340 (1238/57). 
Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.

Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

WAB. 6747.6.2017

Zmiany dokumentu

  • 2018-11-30 07:45:02
    Utworzenie dokumentu