Gmina Zator

W dniu 27.11.2018r. Inwestor Gmina Zator złożyła do tut. organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o stymbolu WAB.6743.70.2018, dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U Ø 160x4,7 mm długości L=37,30m - z uszczelką SN8 - działki nr 1323/6, 368 obręb Nr 0005 Palczowice, jednostka ewidencyjna 121309_5  Zator - obszar wiejski.

Decyzją z dnia 01.02.2018 r. o symbolu WAB.6 743.1.70.2018 tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej I instalcji wniósł sprzeciw do zgłosze nia budowy z dnia 29.11.2018 r. dla inwestycji obejmującej: rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U Ø 160x4,7 mm długości L=37,30m - z uszczelką SN8 - działki nr 1323/6, 368 obręb Nr 0005 Palczowice, jednostka ewidencyjna 121309_5  Zator - obszar wiejski, ze względu na bezskuteczny upływ terminu określonego w postanowieniu Starosty Oświęcimskiego z dnia 06.12.20168r. o symbolu WAB.6743.1.70.2018, na rzecz inwestora: Gminy Zator, z siedzibą: przy Placu Piłsudskiego 1, 32-640 Zator.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe