Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 30 października 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.4.2018.IŚ o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 30 października 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.4.2018.IŚ o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 08.05.2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.4.2018.IŚ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do projektowanych rowów R1 i R2 łączących się z rowem Młynówka Paździory, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenu drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej w miejscowości Oświęcim, projektowanymi wylotami W1 i W2, a także na wykonanie projektowanych urządzeń wodnych – wylotów W1-W2 i rowów R1-R2 oraz wykonanie umocnienia koryta Młynówki Paździory, w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej w Oświęcimiu – etap II”.

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe