Gmina Kęty

W dniu 02.11.2018 r. Inwestor Gmina Kęty złożył do tutejszego organi administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.7.2018.K dotyczące budowy lini oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Widokowej w Witkowicach od skrzyżowania z ul. Podkokocie do skrzyżowania z ul. Jędrzejewskiego w Malcu na działce nr 439/1.

 

W dniu 23.11.2018 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.199 r. Prawo budowlane  ( Dz. U. 2018.1202 ). Tytejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I isntancji nie wniósł sprzeciwu do zgłsozenia z dnia 02.11.2018 r. o symbolu WAB.6743.1.7.2018.K dotyczącego budowy linii oświetlenia ulicznego na działce nr 439/1.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe