Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), art. 10 § 1
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Kamieniec na odcinku od km 0+000 do km 0+753,11 (kilometraż roboczy), położonej w m. Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie”, na wniosek z dnia 21 września 2018 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Piotra Nowak, reprezentującego firmę NOWAPROJEKT Agnieszka Nowak, 32-600 Oświęcim ul. Willowa 21, (pełnomocnictwo nr 0052.97a.2017 z dnia 20 marca 2017 r.) – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.

Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Oświęcim na terenie Gminy Miasto Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a)    między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę,
w nawiasie numer działki przed podziałem),
jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb Nr 0001, Oświęcim:
1553/2, 1546/3, 1526/17, 1526/24, 1526/71 (1526/41), 1831/61, 1831/211 (1831/62), 1528/6, 1528/13 (1528/10), 1538/12 (1538/11), 1831/209 (1831/10),
b)    w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy infrastruktury technicznej, na częściach niżej wymienionych działek:
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie numer działki przed podziałem),
jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, obręb Nr 0001, Oświęcim:
1553/22, 1557/5, 1557/6, 1557/7, 1557/15, 1557/16, 1557/20, 1557/22, 1557/26, 1557/29, 1557/30, 1823/7, 1557/23, 1552/8, 1546/4, 1546/7, 1552/9, 1546/2, 1546/6, 1526/43, 1526/69, 1526/70, 1526/13, 1526/51, 1526/53, 1526/10, 1526/11, 1526/42, 1526/48, 1526/49, 1526/19, 1526/34, 1526/72 (1526/41), 1526/66, 1831/140, 1526/46,
c)    w wyznaczonym terenie, dla którego ustala się obowiązek przebudowy innej drogi publicznej, na częściach niżej wymienionych działek:
jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb Nr 0001, Oświęcim:
1552/14, 1590/133,
d)    na terenach niezbędnych dla realizacji inwestycji, na których będzie dokonana przebudowa ogrodzeń, na częściach niżej wymienionych działek:
jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb 0001 Oświęcim:
1546/6, 1526/13, 1526/10, 1526/42.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

WAB. 6747.7.2018            

Zmiany dokumentu

  • 2018-10-16 08:12:51
    Utworzenie dokumentu