Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościeleckiej od skrzyżowania z DW948 ul. Władysława Jagiełły km 00+003.29 do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Ceglaną     w km 00+595.60 wraz z przebudową DW948 w km (lok.) 00+000 do km 00+028.83, przebudową drogi gminnej ul. Ceglanej w km (lok.) 00+000.00 do km 00+021.15; oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, odwodnieniem i przebudową zjazdów w m. Oświęcim, Obręb Stare Stawy” na wniosek z dnia 17.09.2018 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Dominika Kąckiego, prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą A4 Projekt Pracownia Projektowa Dominik Kącki, ul. Łowiecka 4b, 32-500 Chrzanów (upoważnienie nr IM.7013.16.2017.MP, z dnia 04.08.2017 r.) – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w  nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem  numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę),
jednostka ewidencyjna : 121306_2.0003 Oświęcim - miasto, obręb Stare Stawy:    553/1 (553), 105/12 (105/7), 105/10 (105/6), 636/2 (636), 105/9 (105/3), 296/22 (296/8), 523/2, 299/10 (299/8), 299/7, 102/4 (102/2), 101/7 (101/1), 101/11 (101/4), 101/9 (101/5), 100/27 (100/18), 300/12 (300/3), 100/29 (100/19), 772/2 (772), 773/2 (773), 300/9, 300/14 (300/5), 497/6, 776/2 (776), 300/16 (300/6), 524/12 (524/7), 100/25 (100/16), 302/6 (302/2), 303/10 (303/4), 768/2 (768), 100/33 (100/23), 100/31 (100/22), 97/15 (97/9), 95/34 (95/19), 763/2 (763), 95/38 (95/22), 95/36 (95/21), 308/2 (308), 95/30 (95/13), 311/2 (311), 95/26 (95/10), 312/2 (312), 95/15, 314/5 (314/2), 315/4 (315/2), 316/5 (316/2), 317/28 (317/14), 95/17, 95/32 (95/18), 95/40 (95/24), 317/30 (317/27), 497/4, 

b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy, przebudowy infrastruktury technicznej, na częściach niżej wymienionych działek:(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w  nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem  numer działki po podziale. Ponadto numery działek po podziale), 
jednostka ewidencyjna 121306_2.0003 Oświęcim - miasto, obręb Stare Stawy:296/11, 105/11 (105/6), 105/2, 108/2, 104, 103/1, 100/28 (100/19), 772/1 (772), 776/1 (776), 100/32 (100/23), 100/30 (100/22), 95/37 (95/22), 95/29 (95/13), 103/1, 95/39 (95/24), 95/31 (95/18), 293/1, 497/5, 498/1, 523/1, 514/25, 

c) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy zjazdów: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w  nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem  numer działki po podziale),
jednostka ewidencyjna 121306_2.0003 Oświęcim - miasto, obręb Stare Stawy:296/11, 105/8, 105/2, 108/2, 104, 103/1, 101/6 (101/1), 101/10 (101/4), 101/8 (101/5), 100/26 (100/18), 100/28 (100/19), 300/11 (300/3), 100/24 (100/16), 524/11 (524/7), 302/5 (302/2), 100/32 (100/23), 95/37 (95/22), 315/3 (315/2), 316/4 (316/2), 317/29 (317/14), 316/4 (316/2), 317/29 (317/14),

d) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
jednostka ewidencyjna 121306_2.0003 Oświęcim - miasto, obręb Stare Stawy:293/1, 497/5, 552, 498/1, 95/23, 95/7, 497/2, 317/16, 317/26

e) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych (poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji)(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w  nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem  numer działki po podziale),
jednostka ewidencyjna 121306_2.0003 Oświęcim - miasto, obręb Stare Stawy:553/2 (553).

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 131 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

WAB. 6747.5.2018

Zmiany dokumentu

  • 2018-10-09 13:49:42
    Utworzenie dokumentu