SZP.272.22.2018 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe