Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 5/18 z dnia 30.08.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E   

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wydaniu w dniu  30 sierpnia 2018 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 5/18 o symbolu WAB.6747.4.2018 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Brzezince od km 0+010,56 do km 1+023,09 ”, na wniosek z dnia 2 lipca 2018 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Bartosza Marszałka, reprezentującego firmę BMF Project Mateusz Fujak, 32-600 Oświęcim ul. Piłsudskiego 63 (pełnomocnictwo znak WI.72340.11.2017.GK z dnia 2 stycznia 2018 r.) – działającego w imieniu Wójta Gminy Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej 12.
Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Brzezinka na terenie Gminy Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę),jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:1670, 1672, 1671, 1673, 1674, 1619 (1619/3), 1620 (1620/3), 1675, 1661, 1632 (1632/3), 1676, 1694 (1694/1), 1695 (1695/7), 1696 (1696/7), 1660 (1660/5), 1697 (1697/2), 1654/1 (1654/6), 1653/3 (1653/10, 1653/12), 1703 (1703/5), 1704 (1704/7), 1652 (1652/3), 1710 (1710/3), 1648 (1648/3), 1718 (1718/3), 1717 (1717/3), 1713 (1713/3), 1714 (1714/3), 1716/1 (1716/4), 1715/1 (1715/4), 1771 (1771/3), 1768 (1768/5), 1767 (1767/5), 1546/2 (1546/7), 1751/4, 1761 (1761/3), 1754 (1754/5), 1788 (1788/3), 1794 (1794/5), 1793 (1793/3), 1852 (1852/3), 1902 (1902/14), 1901/2 (1901/12), 1901/1 (1901/10), 1901/3 (1901/14), 1900/3 (1900/6), 1905 (1905/5), 1906 (1906/7), 1913 (1913/5), 1922/1 (1922/8), 1914 (1914/5), 1921 (1921/3), 1920 (1920/3), 1915 (1915/5), 1919 (1919/3), 1918/2 (1918/9), 2044 (2044/7), 2045 (2045/7), 2046 (2046/7), 2047 (2047/9), 2050 (2050/1), 2051 (2051/1),
b) w wyznaczonych terenach,  dla których ustala się obowiązkiem budowy infrastruktury technicznej, na częściach niżej wymienionych działek:jednostka ewidencyjna 121306_2, Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:1016, 1017, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1751/10, 1751/11, 1794 (1794/6)
c) w wyznaczonych  terenach, dla których ustala się obowiązek budowy zjazdów, na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numer działki po podziale, która będzie posiadała dotychczasowe przeznaczenie a jej część zostanie objęta w/w obowiązkiem ),jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:1546/2 (1546/8), 1751/11, 1793 (1793/4), 1794 (1794/4), 1902 (1902/15),
d) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy innych dróg publicznych (droga powiatowa ul. Męczeństwa Narodów), na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numer działki po podziale, która będzie posiadała dotychczasowe przeznaczenie a jej część zostanie objęta w/w obowiązkiem ),jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:1794 (1794/6).

W/w decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi, uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Powiatu Oświęcimskiego, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu, wymagań dotyczących nadzoru na budowie; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy  ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu w/w decyzji Starosty Oświęcimskiego.Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. 

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.  Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Gminy Oświęcim oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Gminy Oświęcim oraz w prasie lokalnej. 


WAB.6747.4.2018

Zmiany dokumentu

  • 2018-08-31 07:49:16
    Utworzenie dokumentu