Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 27.07.2018 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.8.2018.MT, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 27.07.2018 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.8.2018.MT,  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. rozbiórkę i wykonanie na działkach nr: 246,407, 626, 630, 633 i 879 usytuowanych w obrębie Witkowice, gmina Kęty, pow. oświęcimski urządzeń wodnych w ramach zadania pn.: Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816 K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty, a w szczególności na:

a. rozbiórkę istniejącego mostu na potoku Maleckim w km 6+040,

b. prowadzenie nowego mostu nad wodami potoku Maleckiego w km 6+040,

c. umocnienie koryta potoku Maleckiego na długości 30 m, tj. na odcinku od 6+025 do 6+055,

d. wykonania wylotów wód opadowych i roztopowych do potoku Maleckiego: W1 w km 6+050, W2 w km 6+046, W3 w km 6+032 i W4 w km 6+029,

 2. wprowadzanie do wód powierzchniowych wód opadowych i roztopowych spływających z nawierzchni drogi powiatowej.

Zmiany dokumentu