Odstrzał sanitarny dzików

Odstrzał sanitarny dzików

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w związku z pismem Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 5 czerwca 2018 r. znak: WR-II.913.36.2017, podaje do publicznej wiadomości informację o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego.

Nakaz wykonania odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików w obwodach łowieckich położonych na terenie powiatu oświęcimskiego obowiązuje do 31 marca 2019 roku, a obowiązek jego wykonania mają dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich (koła łowieckie).

Szczegółową ilość dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich, wysokość kosztów związanych z realizacją tego nakazu oraz wymaganą dokumentację potwierdzającą dokonanie odstrzału sanitarnego określi umowa zawarta pomiędzy właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego.

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mają obowiązek zgłaszania właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać przeznaczone do utylizacji bądź produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.

Załącznik:
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r.

Zmiany dokumentu