Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WAB.6747.9.2017                                                                                                 

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), w zw. z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Stefczyka w Brzeszczach od km 0+152,65 do km 0+192,10” na wniosek z dnia 05.10.2017 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Krzyżowskiego reprezentującego Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski, ul. Jesienna 4, 34-331 Świnna – działającego w imieniu Burmistrza Brzeszcz z siedzibą przy ul. Kościelnej 4, 32-620 Brzeszcze (pełnomocnictwo znak: WI.7011.20.1.2016) jest w toku, po uchyleniu decyzji Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 listopada 2017 r. Nr 3/17 o symbolu: WAB.6747.9.2017 decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 08.05.2018 r. znak: WI-I.7821.1.8.2018.MP (WI-IX.7821.1.25.2017).

Inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Brzeszcze (miejscowości: Brzeszcze), w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych: 

a)     między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

-       jednostka ewidencyjna 121302_4, Brzeszcze - miasto, obręb 0001, Brzeszcze: 1753/12, 1753/26(1753/15), 1753/28(1753/5), 1754/4(1754), 1763/22(1763/3),

b)    w granicach terenu, dla którego istnieje potrzeba ustalenia obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, na częściach niżej wymienionych działek:

-       jednostka ewidencyjna 121302_4, Brzeszcze - miasto, obręb 0001, Brzeszcze: 1753/7, 1752/3,

 

c)     w granicach terenu, dla którego istnieje potrzeba ustalenia obowiązku budowy sieci uzbrojenia terenu, na częściach niżej wymienionych działek:

-          jednostka ewidencyjna 121302_4, Brzeszcze - miasto, obręb 0001, Brzeszcze: 1753/7, 1752/3,

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00 lub w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 33 844 97 25, lub uzyskać informacje w sprawie pod ww. numerem.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brzeszczach i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeszcze oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, a także w prasie lokalnej. Ponadto zawiadomienie o wszczęciu postępowania wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zmiany dokumentu