Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

    Oświęcim, dnia 20.07.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wydaniu w dniu 18.07.2018 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 3/18 o symbolu WAB.6747.1.2018 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej ulicy Cichej w Bobrku na odcinku od hm 0+00,00 do hm 2+89,05 o długości 289,05 m”, na wniosek z dnia 11.04.2018 r. (data uzupełnienia braków formalnych wniosku – wezwanie z dnia 08.02.2018 r. znak: WAB.6747.1.2018), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Dariusza Obstarczyk, reprezentującego Firmę Projektową KONSPRO, ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim – działającego w imieniu Burmistrza Chełmka z siedzibą przy ul. Krakowskiej 11, 32-660 Chełmek (pełnomocnictwo z dnia 06.03.2017 r. znak: 0052.43.2017). 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Bobrek, gmina Chełmek, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, znajdujących się:

 

1.        między liniami rozgraniczającymi teren budowanej drogi:

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod drogę),

- jednostka ewidencyjna 121303_5, Chełmek-obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0001, Bobrek: 1099/13, 1099/51 (1099/113), 1099/18 (1099/109), 1099/33 (1099/111), 1099/90 (1099/115), 1099/12 (1099/106),

2.        w granicach terenu, dla którego istnieje potrzeba ustalenia obowiązku budowy sieci,
na częściach działek:

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem):

-  jednostka ewidencyjna 121303_5, Chełmek-obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0001, Bobrek: 1099/12 (1099/107), 1105;

3.        w granicach terenu, dla którego istnieje potrzeba ustalenia obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, na częściach działek:

- jednostka ewidencyjna 121303_5, Chełmek-obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0001, Bobrek: 1105, 1095/47, 1293/9;

4.        w granicach terenu, dla którego istnieje potrzeba ustalenia obowiązku przebudowy innych dróg publicznych, na części działki:

- jednostka ewidencyjna 121303_5, Chełmek-obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0001, Bobrek: 1293/9.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością Gminy Chełmek, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązku budowy sieci uzbrojenia terenu, budowy zjazdu, wymagań dotyczących nadzoru na budowie; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 

WAB.6747.1.2018

Zmiany dokumentu