Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego


Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Brzezince od km 0+010,56 do km 1+023,09 ”, na wniosek z dnia 2 lipca 2018 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Bartosza Marszałka, reprezentującego firmę BMF Project Mateusz Fujak, 32-600 Oświęcim ul. Piłsudskiego 63 (pełnomocnictwo znak WI.72340.11.2017.GK z dnia 2 stycznia 2018 r.) – działającego w imieniu Wójta Gminy Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej 12.

Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Brzezinka na terenie Gminy Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę),jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:1670, 1672, 1671, 1673, 1674, 1619 (1619/3), 1620 (1620/3), 1675, 1661, 1632 (1632/3), 1676, 1694 (1694/1), 1695 (1695/7), 1696 (1696/7), 1660 (1660/5), 1697 (1697/2), 1654/1 (1654/6), 1653/3 (1653/10, 1653/12), 1703 (1703/5), 1704 (1704/7), 1652 (1652/3), 1710 (1710/3), 1648 (1648/3), 1718 (1718/3), 1717 (1717/3), 1713 (1713/3), 1714 (1714/3), 1716/1 (1716/4), 1715/1 (1715/4), 1771 (1771/3), 1768 (1768/5), 1767 (1767/5), 1546/2 (1546/7), 1751/4, 1761 (1761/3), 1754 (1754/5), 1788 (1788/3), 1794 (1794/5), 1793 (1793/3), 1852 (1852/3), 1902 (1902/14), 1901/2 (1901/12), 1901/1 (1901/10), 1901/3 (1901/14), 1900/3 (1900/6), 1905 (1905/5), 1906 (1906/7), 1913 (1913/5), 1922/1 (1922/8), 1914 (1914/5), 1921 (1921/3), 1920 (1920/3), 1915 (1915/5), 1919 (1919/3), 1918/2 (1918/9), 2044 (2044/7), 2045 (2045/7), 2046 (2046/7), 2047 (2047/9), 2050 (2050/1), 2051 (2051/1),
b) w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy infrastruktury technicznej, na częściach niżej wymienionych działek:jednostka ewidencyjna 121306_2, Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:1016, 1017, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1751/10, 1751/11, 1794 (1794/6)
c) w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy zjazdów, na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numer działki po podziale, która będzie posiadała dotychczasowe przeznaczenie a jej część zostanie objęta w/w obowiązkiem ),jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:1546/2 (1546/8), 1751/11, 1793 (1793/4), 1794 (1794/4), 1902 (1902/15),
d) w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych, na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numer działki po podziale, która będzie posiadała dotychczasowe przeznaczenie a jej część zostanie objęta w/w obowiązkiem ),jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:1794 (1794/6).

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

WAB. 6747.4.2018        Oświęcim, dnia 16.07.2018 r.

Zmiany dokumentu

  • 2018-07-18 09:06:44
    Utworzenie dokumentu