Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 77 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11a ust. 1 i art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późniejszymi zmianami),  

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2018 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.6.2017 o zmianie postanowienia Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 października 2017 r. o symbolu WAB.6747.6.2017, zmienionego postanowieniem z dnia 30 stycznia 2018 r. w zakresie terminu wykonania obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym ze względu na stwierdzenia naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane i ustalenie nowego terminu – do dnia 30 listopada 2018 r. – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 czerwca 2018 r., zawierającego prośbę o zmianę terminu wyznaczonego w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym załączonym do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu od km 0+000,65 do km 1+362,30”.
Na w/w postanowienie z dnia 28 czerwca 2018 r. o symbolu WAB.6747.6.2017 nie przysługuje zażalenie. 
Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

WAB.6747.6.2017

Zmiany dokumentu

  • 2018-06-29 07:46:37
    Utworzenie dokumentu