Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego

W załączeniu umieszczono sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania roczengo sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok obrotowy 2017, które (stosownie do zapisów § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017, poz. 760) składa się z:

1)   bilansu z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego,

2)   łącznego - po dokonaniu odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między własnymi jednostkami:

a)  bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,

b)  rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych,

c) zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych.

Ponadto w informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego przedstawiono dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe