Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym

WAB.6747.1.2018

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 r. ze zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

 zawiadamia, że w dniu w dniu 27.04.2018 r. zostało wydane postanowienie o symbolu WAB.6747.1.2018 o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do dnia 27.06.2018 r. ze względu na stwierdzenie naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej ulicy Cichej w Bobrku na odcinku od hm 0+00,00 do hm 2+89,05 o długości 289,05 m”.

Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 132, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

Zmiany dokumentu