Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WAB.6747.1.2018

 Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.), art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

 STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej ulicy Cichej w Bobrku na odcinku od hm 0+00,00 do hm 2+89,05 o długości 289,05 m” na wniosek z dnia 11.04.2018 r. (data uzupełnienia braków formalnych wniosku – wezwanie z dnia 08.02.2018 r. znak: WAB.6747.1.2018), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Dariusza Obstarczyk, reprezentującego Firmę Projektową KONSPRO, ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim – działającego w imieniu Burmistrza Chełmka z siedzibą przy ul. Krakowskiej 11, 32-660 Chełmek (pełnomocnictwo z dnia 06.03.2017 r. znak: 0052.43.2017).

Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Bobrek, gmina Chełmek, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach:

a)        między liniami rozgraniczającymi teren budowanej drogi:

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod drogę),

-       jednostka ewidencyjna 121303_5, Chełmek-obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0001, Bobrek: 1099/13, 1099/51 (1099/113), 1099/18 (1099/109), 1099/33 (1099/111), 1099/90 (1099/115), 1099/12 (1099/106),

b)       w granicach terenu, dla którego istnieje potrzeba ustalenia obowiązku budowy sieci,
na częściach działek:

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem):

-       jednostka ewidencyjna 121303_5, Chełmek-obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0001, Bobrek: 1099/12 (1099/107), 1105;

c)        w granicach terenu, dla którego istnieje potrzeba ustalenia obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, na częściach działek:

-        jednostka ewidencyjna 121303_5, Chełmek-obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0001, Bobrek: 1105, 1095/47, 1293/9;

d)       w granicach terenu, dla którego istnieje potrzeba ustalenia obowiązku przebudowy innych dróg publicznych, na części działki:

-        jednostka ewidencyjna 121303_5, Chełmek-obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0001, Bobrek: 1293/9.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zmiany dokumentu