Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami), mając na uwadze przepisy art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Polowieckiej w Oświęcimiu”, które zostało wszczęte na wniosek z dnia 14 listopada 2017 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Krzyżowskiego, reprezentującego Pracownię Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska, ul. Jesienna 4, 34-331 Świnna (upoważnienie nr 0052.33.2017, z dnia 26 stycznia 2017 r.) – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Jednocześnie informuje się, że strony postepowania w terminie 5 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały. Wgląd do akt sprawy nie jest obowiązkowy. 

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim oraz Gminy Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę),jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb Nr 0005 Monowice:865/4 (865/7), 991/3 (991/5), 990/1 (990/3), 990/2 (990/5), 989 (989/1), 988/2 (988/3), 963/2 (963/4), 928/6 (928/8), 928/7 (928/10), 925/6 (925/14), 925/5 (925/12), 831/1 (831/4), 866/6 (866/11), 866/7 (866/13), 866/8 (866/15), 925/7 (925/16), 925/8 (925/18), 866/3 (866/17), 925/10 (925/20), 925/11 (925/22), 866/9 (866/26), 866/23 (866/28), 925/3 (925/24), 866/24 (866/30), 923/1 (923/14), 924 (924/1), 923/3 (923/16), 923/5 (923/8), 875 (875/2), 923/6 (923/10), 923/7 (923/12), 922/1 (922/2), 882/3 (882/9), 883/19 (883/26), 883/20 (883/27), 883/22 (883/29), 883/24 (883/32), 909 (909/1), 908 (908/1), 900/4 (900/7), 900/3 (900/5), 883/16 (883/34, 883/35), 885 (885/2), 886/1 (886/4), 899/1 (899/3), 886/2 (886/6), 887/1 (887/4), 887/2 (887/6), 899/2 (899/5), 898 (898/1), 897/2 (897/7), 897/3 (897/9), 897/5 (897/11), 890/6 (890/8), 890/2 (890/10), 891/5 (891/12), 891/6 (891/14), 896/4 (896/5), 895/4 (895/5), 893/12 (893/34), 894 (894/2), 895/3 (895/7), 864/18, 831/2, 865/3, 865/5, 923/4, 883/13, 883/15, 883/17,
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy infrastruktury technicznej, na częściach niżej wymienionych działek:(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numer działki po podziale. Ponadto numery działek po podziale – podkreślone, przeznaczone są do czasowego zajęcia terenu pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu), jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb Nr 0005 Monowice:925/6 (925/15), 831/1 (831/3), 923/6 (923/11), 909 (909/2), 900/4 (900/8), 884, 896/4 (896/6), 893/12 (893/33), 894 (894/1), 895/3 (895/8), 866/24 (866/29), 883/16 (883/33), 925/3 (925/25),jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0010 Poręba Wielka:596/14,
c) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy infrastruktury technicznej, na częściach niżej wymienionych działek:jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0010 Poręba Wielka:596/3, 596/15,
d) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy i przebudowy urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb Nr 0005 Monowice:884,
e) w granicach terenu niezbędnego do realizacji inwestycji – w terenie wód płynących, na części niżej wymienionej działki:  jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb Nr 0005 Monowice:884.

WAB.6747.11.2017     Zmiany dokumentu

  • 2018-03-26 08:11:34
    Utworzenie dokumentu