Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

 

zawiadamia o wydaniu w dniu 16 lutego 2018 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 1/18 o symbolu WAB.6747.12.2017 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ul. Strzeleckiej od km 0+007.1 do km 0+097.3, budowa ul. Strzeleckiej od km 0+097.3 do km 0+319.9, rozbudowa ul Jesionowej od km 0+319.9 do km 0+608.2 w ramach inwestycji pn. Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ulicę Jesionową” ,na wniosek z dnia 24 listopada 2017 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Zielińskiego - przedstawiciela firmy MBD Projekt Sp. z o.o., ul. Żabiniec 101/2, 31-215 Kraków – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim (upoważnienie nr 0052.474.2017, z dnia 24 listopada 2017 r., znak: IM.7013.14.2016.MP.).

 

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim (miejscowość: Oświęcim), w powiecie oświęcimskim, w województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

 

a)      pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji

(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem)

 

jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb: Nr 0006 Babice:

904/170(904/205), 904/192(904/207), 2066/1(2066/6), 904/197(904/209), 904/191, 904/193;

 

jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb: Nr 0001 Oświęcim:

 

2886/2(2886/3), 1357/87(1357/100), 1357/52(1357/93), 1357/69(1357/95), 1357/70 (1357/97), 1357/50(1357/90), 1357/77(1357/99), 1363/3(1363/7), 1363/6(1363/10), 1357/48, 1357/51, 1357/88;

 

b)      w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na częściach niżej wymienionych działek:

 

jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb: Nr 0006 Babice:904/194;

 

c)      w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu, na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie objęta obowiązkiem przebudowy, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem)

 

jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb: Nr 0006 Babice:

2037/8, 2066/1(2066/5);

 

jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb: Nr 0001 Oświęcim:

1789/2, 1357/87(1357/101), 1358/18;

 

d)     w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy innych dróg publicznych (przebudowa skrzyżowania ul. Strzeleckiej z ul. Andrzeja Nideckiego - drogą powiatową nr 1879K klasy technicznej Z):

 

jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb: Nr 0006 Babice:

2037/8

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością Gminy Miasto Oświęcim, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zezwolenia na wykonanie obowiązku budowy sieci uzbrojenia terenu, zezwolenia na wykonanie przebudowy innych dróg publicznych i określenia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków; wymagań dotyczących nadzoru na budowie; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy  ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej o wydaniu decyzji.

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.

 

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

 

Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i Urzędu Miasta Oświęcim oraz na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatu w Oświęcimiu oraz BIP Urzędu Miasta Oświęcim.

 

 

 

WAB.6747.12.2017

 

Zmiany dokumentu