Obwieszczenie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 30, art. 33-36, art. 88 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

w dniu 23 lutego 2018 r., zawiadamia o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 21.05.2015 r. złożony przez Pana Czesława Dąbrowskiego pełnomocnika firmy: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”.

Jednocześnie informuję, że decyzja Starosty Oświęcimskiego Nr 664/15 z dnia 28 października 2015 r. znak: WAB.6740.1.211.2015 i decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. znak: WI-I.7840.10.15.2016.JS zostały uchylone prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 sierpnia 2017 r. o sygnaturze: II SA/Kr 729/17.

Projektowana inwestycja będzie realizowana w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, na terenie Gminy Miasto Oświęcim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych:
-    1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice;
-    2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I.

W związku z powyższym informuje się o:
-    przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
-    zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku z wystąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie; w tym możliwości składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Starosta Oświęcimski, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

Organem właściwym do dokonania uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Organem właściwym do wydania opinii w sprawie warunków realizacji powyższej inwestycji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 10,
32-600 Oświęcim.

Organem właściwym do wydania opinii w sprawie warunków realizacji powyższej inwestycji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, pok. 125 (I piętro) w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00.

Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej – adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, tel. 33 844 97 25, fax 33 844 97 25; ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – adres: budownictwo@powiat.oswiecim.pl w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej i Urzędzie Miasta Oświęcim (gminy właściwej ze względu na lokalizację inwestycji). Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Jednocześnie Starosta Oświęcimski informuje, że w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej „budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I” oraz postępowania związanego z ponowną oceną oddziaływania na środowisko prowadzonego w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonego postępowania zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. O terminie i miejscu rozprawy Starosta Oświęcimski poinformuje w odrębnym obwieszczeniu.

WAB.6740.1.211.2015

Zmiany dokumentu