Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 tekst jednolity) jak też art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1496), Starosta Oświęcimski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Seweryna Pikoń – działającego w imieniu Burmistrza Gminy Kęty 32-650 Kęty, Rynek 7, występującego jako inwestor zadania na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10.06.2013r. Nr SIR 7012.2.36.2013, została zmieniona decyzja Starosty Oświęcimskiego Nr 1/15/K, o symbolu: WAB.6747.1.2015.K o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej „Rozbudowy drogi powiatowej ul. Kleparz w Kętach na odcinku od ul. Wyspiańskiego do torów kolejowych, od km 0+000,00 do km 0+285,43, 
w zakresie obejmującym:
1. Zmianę (korektę) linii rozgraniczających teren inwestycji, poprzez :- wydzielenie nowych działek nr 2203(2203/2), 2024/1(2024/15), 2152/4(2152/5) pod pas drogowy ul. Kleparz (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem)- wyłączenie działek nr 2141, 2170, 2173, 2175, 2178, 2182, 2184 z pasa drogowego – działki te będą objęte obowiązkiem przebudowy sieci i zjazdów.
2. Wyłączenie działek nr 2197, 2014/7, 2214, 2013/1, 2013/2 z terenu określonego jako teren niezbędny dla obiektu budowlanego – działki te będą objęte obowiązkiem budowy sieci uzbrojenia terenu (budowa kanalizacji deszczowej).
3. Wyznaczenie terenów, dla których ustala się obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu, dla działek nr 2019, 2022, 2163(2163/2), 2170, 2173, 2182 (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem).
4. Wyznaczenie terenów, dla których ustala się obowiązek przebudowy zjazdów, dla działek nr 2022, 2204(2204/2), 2184, 2178, 2175, 2173, 2170, 2141, 2163(2163/2), 2159(2159/2), 2197 (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem).

Pozostałe warunki decyzji nr 1/15/K z dnia 28.07.2015r, znak: WAB.6747.1.2015.K pozostają bez zmian. Powyższe korekty w całości pokrywają się z zakresem rzeczowym inwestycji budowlanej ustalonym  w dotychczasowej decyzji ZRID. Decyzja zmieniająca uzupełnia i precyzuje decyzję zasadniczą o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28.07.2015r. Nr 1/15/K. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Zamiejscowym Referacie Wydziału Architektury i Budownictwa w Kętach przy ul. Kilińskiego 1, poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30 -17.00, Piątek: 7.30 -14.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Kęty i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, a także w prasie lokalnej. 
Ponadto zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. 
Zmiany dokumentu

  • 2018-02-13 09:43:19
    Utworzenie dokumentu